Home > About Us > Organising Committee

Organising Committee

Chair:

MAO Sihui

Conference Coordinator:

Junru (Yolanda) YANG

Leading Committee:

MAO Sihui, John HARPER, Junru (Yolanda) YANG, Manuel de Jesús VELÁZQUEZ LEÓN, Yanwei (Solar) NIE, Goudi (Amy) LI, Scott FISHER

Academic Review:

Manuel de Jesús VELÁZQUEZ LEÓN, John HARPER, Lin (Amanda) FANG, Collin THAM, Yunier PÉREZ SARDUY, Thomas GAULT

Publicity:

Yanwei (Solar) NIE, Huibin (Haley) ZHENG, Xiaoli (Ada) WANG, Jinhuang (Jin) ZHANG, Xiaojie (Sandra) ZHENG, Brandon David CASTREJON

Logistics:

Goudi (Amy) LI, Yi ZHANG, Sohani GANDHIOKE, Shumin (Sammi) ZHENG

IT Support:

Scott FISHER, Wu (Woody) DENG, Jiamei (Shelly) JIANG